Korte verhalen

Zet ook uw verhalen op 1001KorteVerhalen.nl

Heeft u nog geen account? Meld u gratis aan!

Privacy & Cookie policy

Download als PDF

Artikel 1. Definities
1.1. 1001korteverhalen.nl: de leverancier van de Dienst.
1.2. Schrijver: de natuurlijke persoon of entiteit met wie 1001korteverhalen.nl de Overeenkomst heeft gesloten.
1.3. Dienst: 1001korteverhalen.nl stelt en houdt een pagina op de Website beschikbaar, dat door Schrijver middels het Aanmeldingsformulier is aangemaakt, teneinde verhalen via het internet met derden te delen.
1.4. Aanmeldingsformulier: elektronisch formulier op de Website waarmee schrijver de mogelijkheid krijgt om verhalen te plaatsen en te beheren.
1.5. Overeenkomst: de Algemene voorwaarden 1001korteverhalen.nl, alsmede het Aanmeldingsformulier.
1.6. Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
1.7. Website: de website van 1001korteverhalen.nl "www.1001korteverhalen.nl".
1.8. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen 1001korteverhalen.nl en Schrijver.
2.2. De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Schrijver van de Website.
2.3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

Artikel 3. Communicatie
3.1. Iedere communicatie tussen 1001korteverhalen.nl en Schrijver zal elektronisch geschieden.
3.2. De door 1001korteverhalen.nl ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Schrijver.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst
4.1. Uitingen van 1001korteverhalen.nl met betrekking tot het ter beschikking stellen van de Dienst geldt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De Overeenkomst komt tot stand doordat Schrijver het Aanmeldingsformulier verstuurd en de bevestiging van 1001korteverhalen.nl van de aanmelding aan Schrijver. De bevestiging zal elektronisch plaatsvinden.
4.2. 1001korteverhalen.nl heeft het recht, zonder opgaaf van reden, Schrijver te weigeren.

Artikel 5. Omschrijving van de Dienst
5.1. 1001korteverhalen.nl zal Schrijver gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Dienst verlenen. Hiertoe zal 1001korteverhalen.nl aan Schrijver de URL van de aangemaakte pagina verstrekken, alsmede een gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee verhalen op de pagina door Schrijver kunnen worden geconfigureerd en beheerd.
5.2. 1001korteverhalen.nl heeft het recht de programmatuur van 1001korteverhalen.nl van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een wijziging in de functionaliteit, zal 1001korteverhalen.nl Schrijver daarvan voor de wijziging op de hoogte stellen. Omdat de Dienst aan meerdere Schrijvers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Schrijver van een bepaalde aanpassing af te zien. 1001korteverhalen.nl is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de Dienst.

Artikel 6. Gebruiksvoorwaarden van de Dienst
6.1. Schrijver bepaalt welke verhalen met behulp van de Dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. 1001korteverhalen.nl heeft geen kennis van deze verhalen. Schrijver is er dan ook verantwoordelijk voor dat die verhalen rechtmatig zijn en geen inbreuk maken op de rechten van derden. 1001korteverhalen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde verhalen. Schrijver vrijwaart 1001korteverhalen.nl voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Schrijver met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde verhalen onrechtmatig zijn.
6.2. Mocht 1001korteverhalen.nl kennis hebben of tot het besef komen dat de verhalen die Schrijver met behulp van de Dienst heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig zijn, dan zal 1001korteverhalen.nl direct handelen om die verhalen te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. 1001korteverhalen.nl heeft in een dergelijk geval tevens het recht alle verhalen van Schrijver te verwijderen of te blokkeren. Dit naar oordeel van 1001korteverhalen.nl. In geen geval zal 1001korteverhalen.nl aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dat handelen.
6.3. Schrijver moet de door 1001korteverhalen.nl aan Schrijver verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden. 1001korteverhalen.nl is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Schrijver die zich aanmeldt op het configuratie/beheersysteem ook daadwerkelijk de Schrijver is. Schrijver dient 1001korteverhalen.nl op de hoogte te stellen als Schrijver een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. 1001korteverhalen.nl heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
6.4. Schrijver stelt 1001korteverhalen.nl steeds onverwijld schriftelijk dan wel elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in naam, e-mail en overige gegevens van het Aanmeldingsformulier.
6.5. Schrijver dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Dienst en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door 1001korteverhalen.nl mag worden verwacht van een zorgvuldig beheerder van de Dienst. In het bijzonder zal Schrijver bij het gebruik van de Dienst.
6.6. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt 1001korteverhalen.nl zich het recht voor haar verplichtingen jegens Schrijver op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met de artikelen in deze overeenkomst zonder dat 1001korteverhalen.nl tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 7. Onderhoud
7.1. 1001korteverhalen.nl behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst en webservers van 1001korteverhalen.nl. 1001korteverhalen.nl zal een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en Schrijver tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. 1001korteverhalen.nl zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schade jegens Schrijver gehouden zijn.

Artikel 8. Support
8.1. 1001korteverhalen.nl zal Schrijver online ondersteunen bij het gebruik van de Dienst. De ondersteuning wordt verleend via de pagina "Contact" op de Website. 1001korteverhalen.nl zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. 1001korteverhalen.nl kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de antwoorden.

Artikel 9. Vergoeding
9.1. 1001korteverhalen.nl is niet gehouden tot enige vorm van betaling aan Schrijver.

Artikel 10. Rechten van intellectuele eigendom
10.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst of ter beschikking gestelde programmatuur, van de Dienst, waaronder de Website, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij 1001korteverhalen.nl of diens licentiegevers. Schrijver verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Schrijver de Dienst of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
10.2. Het is Schrijver niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen.
10.3. Het is 1001korteverhalen.nl toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur van de Dienst. Indien 1001korteverhalen.nl door middel van technische bescherming de programmatuur avn 1001korteverhalen.nl heeft beveiligd, is het Schrijver niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
10.4. Schrijver blijft auteursrechthebbende van zijn of haar verhalen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. 1001korteverhalen.nl is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Schrijver of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.
11.2. De aansprakelijkheid van 1001korteverhalen.nl jegens Schrijver, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot 100 euro (exclusief BTW).
11.3. Schrijver vrijwaart 1001korteverhalen.nl voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of Diensten.
11.4. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van 1001korteverhalen.nl.

Artikel 12. Overmacht
12.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat 1001korteverhalen.nl door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van 1001korteverhalen.nl kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 13. Duur en beëindiging
13.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan uitsluitend worden beëindigd zoals in deze Algemene Voorwaarden bepaald.
13.2. De Overeenkomst kan op ieder moment door een Partij worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn.
13.4. In geval van opzegging, zoals bedoeld in het voorgenoemde artikel, zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:
- intellectuele eigendomsrechten; - aansprakelijkheid. Deze zullen blijven bestaan voor zolang als 1001korteverhalen.nl op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.

Artikel 14. Wijzigingen AV
14.1. 1001korteverhalen.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
14.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
14.3. Indien Schrijver een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 15. Slotbepalingen
15.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.
15.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
15.4. Partiële nietigheid:
Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan.
Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contact gegevens
Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust per e-mail contact op.Merknamen en domeinnamen eigendom van Internet Ventures Ltd - website via licentie in beheer door Volo Media Ltd